ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ŘÍJEN 2020   ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ČERVEN 2020     

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ZÁŘÍ 2019          ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR DUBEN 2019       

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ÚNOR 2019        ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ŘÍJEN 2018

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), v aktuálním znění.

 

Po volbách, které proběhly  15. listopadu 2017 a následném jmenování zástupců zřizovatele Radou města, bude školská rada ve funkčním období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 pracovat v následujícím složení:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Miroslava Melicharová
  • Mgr. Jaroslav Havel

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Zdeněk Svoboda
  • Petr Málek

Činnost školské rady je v souladu s úkoly stanovenými školským zákonem. Při svých setkáních se rada zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, stavem tělocvičny a dětských hřišť, zájmovou činností žáků, možnostmi účasti dětí a žáků na soutěžích, podněty a připomínkami rodičů k činnosti školy, rozborem inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce, Krajské hygienické stanice apod.