Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), v aktuálním znění.

Při svých setkáních se rada zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, stavem tělocvičny a dětských hřišť, zájmovou činností žáků, možnostmi účasti dětí a žáků na soutěžích, podněty a připomínkami rodičů k činnosti školy, rozborem inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce, Krajské hygienické stanice apod.

**************************************************************************************************************

Školská rada ve funkčním období 11. 7. 2021 – 10. 7. 2024:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

 • Mgr. Michal Marek
 • Petr Málek

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Alena Lepešková
 • Mgr. Eva Pelčarská (od 30. 8. 2023)
 • Mgr. Miroslava Melicharová (do 24. 6. 2023)

Zástupci zřizovatele:

 • Eva Haisová (předsedkyně školské rady)
 • Ing. Ondřej Koubek

 

**************************************************************************************************************

Školská rada ve funkčním období 1. 1. 2018 – 10. 7. 2021:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Miroslava Melicharová
 • Mgr. Jaroslav Havel

Zástupci zřizovatele:

 • Mgr. Zdeněk Svoboda
 • Petr Málek

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR KVĚTEN 2021  

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ŘÍJEN 2020       ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ČERVEN 2020     

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ZÁŘÍ 2019          ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR DUBEN 2019       

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ÚNOR 2019        ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR ŘÍJEN 2018

**************************************************************************************************************