Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), v aktuálním znění.

Po volbách, které proběhly v listopadu 2014, pracuje školská rada pro funkční období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 v následujícím složení:

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Zdeněk Svoboda
  • Petr Málek

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

  • Radek Šubr
  • Martina Waldmannová (předsedkyně školské rady)

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Miroslava Melicharová
  • Mgr. Jaroslav Havel

Činnost školské rady je v souladu s úkoly stanovenými školským zákonem. Při svých setkáních se rada zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, stavem tělocvičny a dětských hřišť, zájmovou činností žáků, možnostmi účasti dětí a žáků na soutěžích, podněty a připomínkami rodičů k činnosti školy, rozborem inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce, Krajské hygienické stanice apod.