Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), v aktuálním znění.

Po volbách, které proběhly  15. listopadu 2017 a následném jmenování zástupců zřizovatele Radou města, bude školská rada v příštím funkčním období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 pracovat v následujícím složení:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

 • Michal Marek
 • Martina Vrbová

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Miroslava Melicharová
 • Mgr. Jaroslav Havel

Zástupci zřizovatele:

 • Mgr. Zdeněk Svoboda
 • Petr Málek

 

Do 31. 12. 2017 pracuje školská rada v následujícím složení:

 

 Zástupci zřizovatele:

 • Mgr. Zdeněk Svoboda
 • Petr Málek

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

 • Radek Šubr
 • Martina Waldmannová (předsedkyně školské rady)

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Miroslava Melicharová
 • Mgr. Jaroslav Havel

Činnost školské rady je v souladu s úkoly stanovenými školským zákonem. Při svých setkáních se rada zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, stavem tělocvičny a dětských hřišť, zájmovou činností žáků, možnostmi účasti dětí a žáků na soutěžích, podněty a připomínkami rodičů k činnosti školy, rozborem inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce, Krajské hygienické stanice apod.