Co je EDISON?
EDISON  je  multikulturní  projekt,  který  poskytuje  mládeži  a  dětem  v České  republice  prostor  a  motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování, případně vytváří zázemí pro takovéto prostředí.

Vize projektu
Tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

Cíl projektu
Dát  příležitost  české  mládeži  a  dětem  přemýšlet  o  budoucích  možnostech  a  motivovat  je  k uskutečnění svých plánů. Prostřednictvím poznání lidí různých kultur, jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů.

O projektu   
Projekt EDISON vznikl jako první vzdělávací projekt svého druhu v AIESEC Česká republika. Snaží se o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí. Tento projekt je zaměřený na žáky základních a středních škol jako na budoucí generaci naší společnosti.
V názvu EDISON má každé písmeno určitý význam:
E   education (vzdělání)
D   drive (nadšení, motivace)
I   internationality (mezinárodní rozměr, rozsah)
S   students (studenti)
O   opportunity (příležitost)
N   network (síť)

Dohromady nám tedy tato písmena představují základní myšlenku a cíl projektu. Což je to, aby žáci získali různé pohledy na sociální, kulturní ale i ekonomickou situaci jak ve vlastní zemi, tak i v zahraničí, a to prostřednictvím interakce  s vysokoškolskými  studenty z  různých  zemí  světa. Kromě  samotného  poskytování  informací  žákům, tedy vzdělávání, se snaží poskytnout přímý kontakt s cizincem a zažít tak mezinárodní prostředí na půdě České republiky.  Ten  podporuje  porozumění  jiným  kulturám  a  národům,  zároveň  pomáhá omezování  předsudků  a stereotypů,  které  v  konečné  fázi  vedou  k toleranci  a  příznivému  společnému  soužití.  Tento  projekt  můžeme  i charakterizovat frází „studenti studentům“. Znamená to, že díky kontaktu s člověkem z jiné země, který je pouze o  pár  let  starší,  si  děti  získají  kamarády  a  uvědomí  si  možnosti  cestování  či  studia  v zahraničí.  Obecně  si  tak vytvoří síť kontaktů po celém světě a jsou si plně vědomi možností, který jim svět jako takový nabízí. Motivace k dosahování a zkoušení něčeho nového, následující tyto zážitky, je neopomenutelná. Rovněž by si měli všichni účastníci projektu uvědomit, jak je zkušenost z projektu ovlivní v jejich dalších krocích.

Průběh projektů
Vybraná skupina vysokoškolských studentů (v našem případě 3 – 4 stážisté) z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví  vždy  1  týden  v  jedné  základní  nebo  střední  škole.  Stážisti  v rámci  prvního  týdne  absolvují  přípravný seminář,  který  je  lépe  připraví  na  jejich  fungování  ve  školách.  Celá  skupina  následně  pět  týdnů  navštěvuje jednotlivé školy, ve kterých celý týden mají prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají  hry,  vaří  národní  jídla  atd.  Probíhá  zde  doslova  „škola  hrou“.  Tímto  se  snaží  představit  sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a  tak  více  uvažovat,  zda  se  jim  dané  podmínky  líbí,  nebo  zda  by  je  chtěli  v  budoucnu  změnit.  Díky  těmto aktivitám dochází k oživení výuky a motivaci studentů ve výuce nejen anglického jazyka ale i dalších předmětů.

Kdo je zahraniční stážista
Charakteristika:
•  mladý člověk ze zahraničí,
•  student či absolvent vysoké školy,
•  s výbornými jazykovými znalostmi – minimálně jeden jazyk na výborné komunikativní úrovni či rodilý mluvčí (minimální úroveň B2),
•  má komunikační, prezentační a organizační schopnosti,
•  disponuje odbornými znalostmi na základě případných požadavků školy.
Protože tito lidé musí mít určitý profil, který odpovídá projektu a také musí zvládat náročné i stresové situace při jejich fungování na školách, jejich výběrový proces a příprava tomu odpovídá:
•  Každý  stážista  projde  ve  své  rodné  zemi  výběrovým  řízením,  které  se  skládá  z  jazykových  testů, pohovorů a tzv. assessment center (série řešení případových studií).
•  V jeho  zemi  se  také  účastní  přípravného  semináře,  který  mu  má  později  zajistit  hladký  průběh adaptace na rozdílné kulturní prostředí po příjezdu do jiné země a dodat mu minimální vzdělání se stáží související.

 

Vážení rodiče, odborné vyšetření prvňáčků proběhne ve škole ve středu 7. března 2018.

Cílem je již během prvního roku školní docházky odhalit důvody případných potíží jednotlivých žáků při výuce.  Následně je pak mnohem snazší přizpůsobit přístup k těmto dětem a pracovat na nápravě.

Pozn: o tuto službu projevila zájem přibližně třetina rodičů.