IZO součásti:: 115 300 635

 

Počet oborů, velikost

ZUŠ Kašperské Hory má kapacitu 94 žáků a nabízí činnosti v oborech:

 • Hudebním
 • Výtvarném
 • Literárně-dramatickém  – od školního roku 2017/18

 

Studijní zaměření hudebního oboru:

 • Hra na klavír
 • Hra na elektrické klávesové nástroje
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na saxofon
 • Sólový zpěv
 • Sólový zpěv v populární hudbě

Studijní zaměření literárně dramatického obor

Žáci literárně dramatického oboru prostřednictvím pohybových, mluvních, hereckých, slovesných, dramatických činností rozvíjí své umělecké vlohy směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.

Dramatickou hrou, hrou v roli rozvíjíme schopnosti žáků vnímat lidské vztahy a jednání, jednat v roli, ve fiktivní situaci.

Součásti studia je také individuální práce na přednesu. Žáci se seznamují s krásnou literaturou, učí se interpretovat umělecký text (próza, poezie, monolog, dialog), samostatně, osobitě, přirozeně a kultivovaně se vyjadřovat.

Náš literárně dramatický obor má dva divadelní soubory: Osamělá smečka a Společenstvo kulatého stolu. Členové obou souborů během studia sbírají divadelní zkušenosti na přehlídkách dětského divadla.

Literárně dramatický obor mohou navštěvovat děti od 6 let až po studentský věk.

 

Studijní zaměření výtvarného oboru

Žáci výtvarného oboru se během studia seznamují se základy výtvarných technik  (kresba, malba, grafika, modelování, vytáčení na hrnčířském kruhu, prostorová tvorba) a také zakouší výtvarné experimentování. Prostřednictvím těchto činností a řešení výtvarných zadání žáci rozvíjejí své umělecké vlohy a svou kreativitu, seznamují se světem výtvarného umění, učí se vnímat umělecká díla a kriticky je nahlížet, seznamují se s významnými uměleckými díly a jejich autory.

Výuka probíhá ve třech skupinách členěných podle věku žáků.

Žáci se během studia zúčastňují výtvarných přehlídek a soutěží.

Žáci s hlubším zájmem o výtvarné umění se systematicky připravují na talentové zkoušky na umělecké školy.

Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od 6 let až po studentský věk.

 

Historie a současnost

Základní umělecká škola byla založena v roce 2000 na základě požadavků občanů města jako součást základní školy.

ZUŠ sídlí v hlavní budově školy v Kašperských Horách, využívá trvale dvě samostatné učebny v přízemí školy, výtvarný obor používá ke své činnosti odbornou učebnu výtvarné výchovy ZŠ. Výhodou začlenění ZUŠ v příspěvkové organizaci je snížení režijních nákladů na provoz, tím můžeme docílit ve srovnání s ostatními školami v regionu podstatně nižší výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ.