AKTUALIZACE K  13. 9. 2021:

Dne 9. 9. 2021 bylo ve školách testování žáků ukončeno.

Nošení ochrany nosu a úst ve společných prostorách zůstává v platnosti.

Doplňující informace MŠMT:

„Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).“

METODIKA MŠMT  ze dne 10. 9. 2021

****************************************************************************************

Aktuální informace k testování žáků ZŠ a nošení ochranných pomůcek od 1. 9. 2021:

  • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě: 1., 6., 9. září (prvňáčci 2., 6., 9. září)
  • Testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Potvrzení musejí rodiče doložit při nástupu žáka do školy. 
  • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
  • Testování bude prováděno antigenní testy zn. GENRUI
  • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
  • POKUD ŽÁK ODMÍTNE TESTOVÁNÍ I NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, NEMŮŽE MU ŠKOLA UMOŽNIT V SOULADU S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST VE VZDĚLÁVÁNÍ. ŽÁK NENÍ AUTOMATICKY OMLUVEN. ŠKOLA NEMÁ POVINNOST POSKYTOVAT TĚMTO ŽÁKŮM DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!

Další podrobnosti naleznete v přiložené metodice

METODIKA MŠMT K 1. 9. 2021

INFO PRO RODIČE ODMÍTAJÍCÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ