OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

Rodič (zákonný zástupce) ze zákona odpovídá za plnění všech úkolů souvisejících s distanční výukou.

Informace dle metodiky MŠMT: 

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů.

  • Při domácí práci žáka záleží na tom, zda odevzdává úkoly ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, započítává se mu na termín odevzdání absence.
  • Při online výuce (program ZOOM) je nepřipojení se k online přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pro omlouvání absencí platí totéž, co při běžné výuce.

SHRNUTÍ: Pokud se žák bez omluvy neúčastní online výuky nebo neodevzdá ve stanoveném termínu domácí práci, budou mu zapsány podle metodiky MŠMT NEOMLUVENÉ HODINY! 

 

METODIKA MŠMT ze dne 23. 9. 2020