EDISON 2019 – INFORMACE

EDISON 2019 – PROGRAM

Co je EDISON?
EDISON  je  multikulturní  projekt,  který  poskytuje  mládeži  a  dětem  v České  republice  prostor  a  motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování, případně vytváří zázemí pro takovéto prostředí.

Vize projektu
Tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

Cíl projektu
Dát  příležitost  české  mládeži  a  dětem  přemýšlet  o  budoucích  možnostech  a  motivovat  je  k uskutečnění svých plánů. Prostřednictvím poznání lidí různých kultur, jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů.

O projektu   
Projekt EDISON vznikl jako první vzdělávací projekt svého druhu v AIESEC Česká republika. Snaží se o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí. Tento projekt je zaměřený na žáky základních a středních škol jako na budoucí generaci naší společnosti.
V názvu EDISON má každé písmeno určitý význam:
E   education (vzdělání)
D   drive (nadšení, motivace)
I   internationality (mezinárodní rozměr, rozsah)
S   students (studenti)
O   opportunity (příležitost)
N   network (síť)

Dohromady nám tedy tato písmena představují základní myšlenku a cíl projektu. Což je to, aby žáci získali různé pohledy na sociální, kulturní ale i ekonomickou situaci jak ve vlastní zemi, tak i v zahraničí, a to prostřednictvím interakce  s vysokoškolskými  studenty z  různých  zemí  světa. Kromě  samotného  poskytování  informací  žákům, tedy vzdělávání, se snaží poskytnout přímý kontakt s cizincem a zažít tak mezinárodní prostředí na půdě České republiky.  Ten  podporuje  porozumění  jiným  kulturám  a  národům,  zároveň  pomáhá omezování  předsudků  a stereotypů,  které  v  konečné  fázi  vedou  k toleranci  a  příznivému  společnému  soužití.  Tento  projekt  můžeme  i charakterizovat frází „studenti studentům“. Znamená to, že díky kontaktu s člověkem z jiné země, který je pouze o  pár  let  starší,  si  děti  získají  kamarády  a  uvědomí  si  možnosti  cestování  či  studia  v zahraničí.  Obecně  si  tak vytvoří síť kontaktů po celém světě a jsou si plně vědomi možností, který jim svět jako takový nabízí. Motivace k dosahování a zkoušení něčeho nového, následující tyto zážitky, je neopomenutelná. Rovněž by si měli všichni účastníci projektu uvědomit, jak je zkušenost z projektu ovlivní v jejich dalších krocích.

Průběh projektů
Vybraná skupina vysokoškolských studentů (v našem případě 3 – 4 stážisté) z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví  vždy  1  týden  v  jedné  základní  nebo  střední  škole.  Stážisti  v rámci  prvního  týdne  absolvují  přípravný seminář,  který  je  lépe  připraví  na  jejich  fungování  ve  školách.  Celá  skupina  následně  pět  týdnů  navštěvuje jednotlivé školy, ve kterých celý týden mají prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají  hry,  vaří  národní  jídla  atd.  Probíhá  zde  doslova  „škola  hrou“.  Tímto  se  snaží  představit  sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a  tak  více  uvažovat,  zda  se  jim  dané  podmínky  líbí,  nebo  zda  by  je  chtěli  v  budoucnu  změnit.  Díky  těmto aktivitám dochází k oživení výuky a motivaci studentů ve výuce nejen anglického jazyka ale i dalších předmětů.

Kdo je zahraniční stážista
Charakteristika:
•  mladý člověk ze zahraničí,
•  student či absolvent vysoké školy,
•  s výbornými jazykovými znalostmi – minimálně jeden jazyk na výborné komunikativní úrovni či rodilý mluvčí (minimální úroveň B2),
•  má komunikační, prezentační a organizační schopnosti,
•  disponuje odbornými znalostmi na základě případných požadavků školy.
Protože tito lidé musí mít určitý profil, který odpovídá projektu a také musí zvládat náročné i stresové situace při jejich fungování na školách, jejich výběrový proces a příprava tomu odpovídá:
•  Každý  stážista  projde  ve  své  rodné  zemi  výběrovým  řízením,  které  se  skládá  z  jazykových  testů, pohovorů a tzv. assessment center (série řešení případových studií).
•  V jeho  zemi  se  také  účastní  přípravného  semináře,  který  mu  má  později  zajistit  hladký  průběh adaptace na rozdílné kulturní prostředí po příjezdu do jiné země a dodat mu minimální vzdělání se stáží související.